Index of /ipfs/QmdcUJ1QoHbJK2MofY7ePdXEvw3MTTGzyGwYCVfJ54RoNd/GN221
QmdafXma4yBFGJpiLcUzgybgikzY7qmF6bnsryjghKsieN
 
..
 
GN221_MeanDataAnnotated_rev081815.txt 19 MB
 
GN221_StdError_rev081815.txt 6.3 MB